คุณกำลังรับฟัง สวท.นครพนม 90.25 MHz
Play
สวท.นครพนม 90.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
วันที่ : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
รายการของวิทยุ สวท.นครพนม 90.25 MHz
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
1112OCC