คุณกำลังรับฟัง สวท.นครพนม 90.25 MHz
Play
สวท.นครพนม 90.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
รายการของวิทยุ สวท.นครพนม 90.25 MHz