ครม.เคาะ! ร่างกฎกระทรวง ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย จากเดิม 50,000 เพิ่มเป็น 65,000 บาท กรณีลูกจ้างบาดเจ็บศรีษะรุนแรง ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มไม่เกิน 100,000 บาท

ครม.เคาะ! ร่างกฎกระทรวง ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย จากเดิม 50,000 เพิ่มเป็น 65,000 บาท กรณีลูกจ้างบาดเจ็บศรีษะรุนแรง ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มไม่เกิน 100,000 บาท

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 โดยปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายจากเดิม 50,000 เป็น 65,000 และแก้ไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศรีษะ

นายคารม กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง มีสาระสำคัญ ดังนี้ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 65,000 บาท ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลจ่ายไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศรีษะ

“การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เป็นการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความก้าวหน้า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย” นายคารม กล่าว

#ปรับเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาล #กระทรวงแรงงาน #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "PRD SOCIAL ครม. อนุมัติ ปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาล รัก ปรับวง ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่ม f800 กรมประชาสัมพันธ์www.prd.go.th กรมประชาสัมพันธ์"

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar