กกต.ผ่านมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลให้ใช้งบกลาง 10,464 ล้านบาท

       จากที่บิลค่าไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้อุปกรณ์ที่ต้องทำความเย็นอย่าง แอร์ ต้องทำงานหนักกว่าเดิม ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น  ประกอบกับมีค่า FT ทำให้บิลค่าไฟสูงขึ้น ทำให้มีประชาชนโพสต์ความเดือดร้อนทางสื่อโซเชียล ทำให้รัฐบาลซึ่งเข้าใจปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี อยากจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ลดภาระของประชาชน  โดยใช้งบกลาง แต่เนื่องจากเป็นช่วงก่อนเลือกตั้ง สส.  ต้องให้ กกต. เห็นชอบการใช้จ่ายเงินต่างๆ ก่อน ซึ่งล่าสุด จากการประชุม ครม.ล่าสุด (วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)  ครม.ได้รับทราบเรื่อง กกต.ได้ให้ความเห็นชอบผ่านมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของรัฐบาลให้ใช้งบกลาง เป็นจำนวนกว่าหมื่นล้านบาท (10,464 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชน
        มาฟังรายละเอียดส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าว่าช่วยค่าไฟอย่างไรบ้าง เมื่อไหร่ สำหรับผู้ใช้ไฟกี่หน่วย 
  เป็นการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นส่วนลดจากราคาบิลก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
         แล้วหากใช้ไฟน้อยกว่า 300 ต่อเดือน จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ มาฟังรายละเอียดกัน 
1. กรณีใช้ไฟฟ้า 1 - 150 หน่วยต่อเดือน  ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.8980 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
2. กรณีใช้ไฟฟ้า 151 - 300 หน่วยต่อเดือน  ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.6480 บาทต่อหน่วยตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง
3. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft
    รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2  ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย  ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 15 แอมป์    หรือ ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  โดยให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา
       แล้วหากการไฟฟ้าได้จดแจ้งค่าไฟฟ้าไปก่อนแล้ว จะเป็นอย่างไร  คำตอบคือ จะมีการปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า  ซึ่งหากมีการชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะได้รับเงินคืนส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป
  ผู้ได้ส่วนลดมีใครบ้าง คือ  ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 
       โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ส่วนลดค่าไฟฟ้านี้ จำนวน 18.32 ล้านราย หรือ เท่ากับร้อยละ 78.42 ของบ้านอยู่อาศัยทั้งหมด
      ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ช่วยค่าไฟฟ้าในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนเท่านั้น ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
       ล่าสุด  วันที่ 18 พ.ค. 66 สำหรับผู้ถือบัตรใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรใหม่เดือนพฤษภาคมนี้ ได้รับส่วนลดค่าไฟจำนวน 315 บาท และ ค่าน้ำประปานครหลวง- ภูมิภาค จำนวน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)  ถือเป็นรอบที่สองที่โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรรอบใหม่จำนวน 13.5 ล้านราย
   โดยผู้ถือบัตรรายเดิมที่ลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่เป็นกลุ่มกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมา ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นครั้งสุดท้าย
      ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไป ปี 2565 จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ กับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ก่อน ถึงจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำดังกล่าวได้ 
   ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง         


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar