จังหวัดนครพนม รับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ประจำปี 2566

จังหวัดนครพนม รับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ประจำปี 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายปรีดา วรหาร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 โดยคณะอนุกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางพรประภา แกล้วกล้า ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เพื่อเก็บคะแนนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566

โดยจังหวัดนครพนม ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ได้มีการน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นวาระจังหวัดนครพนมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดนครพนมได้ยึดหลัก 1 ร. 2 ป. 2 บ. คือ รณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนและยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในส่วนการรายงานการติดตามและประเมินผล ได้ติดตามในการประชุมกรมการจังหวัด การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการประชุมโต๊ะข่าวประจำเดือน และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินพิจารณาความดีความชอบหรือสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น โดยที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ยึดหลัก ทำจริง ทำตรง และทำต่อเนื่อง มีหัวหน้าส่วนราชการที่พร้อมให้ความร่วมมือ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำงาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ที่สำคัญคือ เยาวชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี และส่งผลให้ลดจำนวนคดีในเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีลดน้อยลง และพร้อมที่จะพัฒนาให้จังหวัดนครพนม เป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปรับฟังการนำเสนอผลงาน ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย และชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม ตามลำดับ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมของแต่ละแห่ง กล่าวถึงจุดดี จุดเด่นที่ต้องรักษาไว้ และสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อเติมเต็มให้การดำเนินงานของแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แต่ละชมรมนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 จังหวัดนครพนมได้ผ่านเข้ารอบการประกวดฯ ระดับประเทศจำนวน 8 แห่ง 6 ประเภท ได้รับรางวัลพระราชทานจำนวน 7 แห่ง พร้อมมี Roadmap อำเภอ To Be Number One รักษาทองปีที่ 2 ระดับทอง ระดับเพชร และสู่ระดับยอดเพชรในปี 2581 โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ อันได้แก่ องค์ประธานโครงการเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สนองพระปณิธานองค์ประธานโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญ มีเครือข่ายที่เข้มเเข็งทั้งในและนอกจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ตลอดจนสมาชิก สร้างกระแสให้ประชาชนรู้จักโครงการ >>> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG230606213055597

ทีมข่าว สปชส.นครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar