รปส.3 ติดตามงานก่อสร้าง งบลงทุน 65

นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายชัยวัฒน์ บุญเชาวลิต เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์

นางสาวประกายวรรณอัศวสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจติดตามความก้าวหน้า รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 โดยมีนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 2 และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ทั้ง 9 จังหวัดร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานติดตามงบเหลือจ่าย ปี 2564 และงบลงทุนปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar