รมช.คมนาคม ล่องใต้ ผลักดันโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หนุนงบกว่าหมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับท่าเทียบเรือ รองรับนักท่องเที่ยว

รมช.คมนาคม ล่องใต้ ผลักดันโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หนุนงบกว่าหมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับท่าเทียบเรือ รองรับนักท่องเที่ยว

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่สำคัญที่จะมีการผลักดันการพัฒนา คือ ท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ณ แหลมหินคม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดผลตอบแทนโครงการระยะ 30 ปี มีมูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท จะส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มอบหมายกรมเจ้าท่าได้วางแผนพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ครอบคลุมเส้นทางเดินเรือ ฝั่งอ่าวไทยรองรับการเดินเรือในเส้นทางจากท่าเรือต้นทางที่สิงคโปร์ และท่าเรือปลายทางที่ฮ่องกง โดยจอดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สำหรับฝั่งอันดามันรองรับการเดินเรือในเส้นทางจากท่าเรือต้นทางที่สิงคโปร์ แวะเข้าจอดที่เกาะภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โครงการ Cruise Terminal ที่เกาะสมุย กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและคัดเลือกพื้นที่เสร็จแล้ว โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยว 180,000 คนต่อปี รองรับเรือ Cruise 118 ลำต่อปี คาดการณ์รายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 30 ปี มีมูลค่า 8,500 ล้านบาท สัดส่วนของรายได้โครงการแบ่งเป็น รายได้จากท่าเทียบเรือ ร้อยละ 91 และรายได้เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) จากผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของโครงการ 10,430.67 ล้านบาท พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการได้ภายในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 นี้ หลังจากนั้นจะเป็นการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน การออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เริ่มต้นการก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2572 แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2575 และเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2575

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะสมุย ในประเทศที่มีปัญหาในการรองรับประชาชน นักท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมรอบเกาะสมุย รวมถึงติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในอำเภอเกาะสมุย ณ เตาเผาขยะสมุย การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้โดยสารตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2567 แบ่งออกเป็น ผู้โดยสารในประเทศ - ขาเข้า 1.4 ล้านคน ผู้โดยสารในประเทศ - ขาออก 1.45 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ – ขาเข้า 1.04 แสนคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ – ขาออก 1.15 แสนคน โดยมีแผนการที่จะปรับปรุงระบบไฟ Approach หัวทางวิ่ง 17 อยู่ระหว่างการเจรจาขอเช่าพื้นที่กับเทศบาลท้องถิ่น และจะขอขยายเที่ยวบินที่ให้บริการ จาก 50 เที่ยวบิน/วัน เป็น 70 เที่ยวบิน/วัน ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2568


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar