โรงพยาบาลนครพนม จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ และมีอายุการเก็บครบ 5 ปี

โรงพยาบาลนครพนม จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ และมีอายุการเก็บครบ 5 ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นเวชระเบียนผู้ป่วย ปี 2560 และเอกสารกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2564-2565 

หากท่านใดมีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลนครพนมเก็บประวัติการรักษาพยาบาลไว้ ขอให้ไปตรวจสอบและติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเก็บประวัติไว้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่งานเวชระเบียน และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครพนม โทรศัพท์ 042199222  ต่อ 1034, 2095

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar