ผู้ว่าฯ นครพนม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทั้ง 51 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าฯ นครพนม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ทั้ง 51 แห่ง ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00 น.

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 51 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนม 15 ข้อ ดังนี้

1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

2. เสริมมาตรการความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

3. การแต่งกายของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบ สุภาพและเหมาะสม

4. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

5. ขับเคลื่อนงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

6. เสริมสร้างหลักสูตรและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสู่สมรรถนะที่สูงขึ้นของผู้เรียน

7. ดำเนินการบริหารจัดการจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีให้เพียงพอและทั่วถึง

8. ดำเนินมาตรการ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

9. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10. การโภชนาการ ให้มีอาหารกลางวันที่มีปริมาณเพียงพอ มีคุณประโยชน์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

11. การสำรวจ บำรุง ดูแลรักษาบ้านพักของครู

12. การนำปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาร่วมในการเรียนการสอนถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาต่าง ๆ

13.การส่งเสริมการใช้งาน Application ThaID ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพนักเรียน ตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"

15. ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทั้ง 51 โรงเรียน ดำเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของจังหวัดนครพนมทั้ง 15 ข้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ทั้ง 51 แห่ง จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนม 15 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พิจารณาต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=-lo3qRBlYs4

ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

#จังหวัดนครพนม #กระทรวงมหาดไทย #MOI

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#SDGsforAll #ChangeforGood

#นครพนมเมืองแห่งความสุูข

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar