‘สสจ.นครพนม’ เดินหน้าขับเคลื่อน Quick Win 100 วัน ‘มะเร็งครบวงจร’ พัฒนาศักยภาพ จนท. สร้างความตระหนักตรวจคัดกรอง-เข้าถึงบริการ

‘สสจ.นครพนม’ เดินหน้าขับเคลื่อน

Quick Win 100 วัน ‘มะเร็งครบวงจร’

พัฒนาศักยภาพ จนท. สร้างความตระหนักตรวจคัดกรอง-เข้าถึงบริการ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิชาการโรคมะเร็ง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมาย ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมี พญ.นทวรรณ หุ่นพยนต์ ศัลยแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดนครพนม กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าสาเหตุการป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศและมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ มะเร็งที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก และสถิติโรคมะเร็งจังหวัดนครพนม ปี 2565 พบการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก คิดเป็นอัตรา 0.37, 6.79, 1.11, 0.96 และ 0.52 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นอย่างมาก โดยมะเร็งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยการเสียชีวิต รวมทั้งเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนคนไทยสูญเสียการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนอกจากทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค และส่งผลต่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายจัดตั้งทีม Cancer Warrior ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน การคัดกรอง การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร และพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานบริการ พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง และการพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ

“เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจ Quick Win 100 วัน ประเด็นมะเร็งครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ระยะแรกให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม และคณะกรรมการ Service Plan สาขามะเร็ง ได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการด้านโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็ง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็ง และระบบบริการด้านระบบการส่งต่อการเข้าถึงระบบการรักษา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากทั้ง 12 อำเภอ” ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง กล่าว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar