ผู้ว่าฯ นครพนม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างความสามัคคี และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ว่าฯ นครพนม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างความสามัคคี และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566.

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นำคณะปลัดจังหวัดนครพนม นายอำเภอโพนสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนสวรรค์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการ “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ช่วยเหลือราษฎรเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง แปลงนานายสุบิน อนุญาหงษ์ ราษฎรชาวตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน "Sustainable Village" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) โดยการน้อมนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการดำเนินการสานพลัง บวร เสริมสร้างพลังคนในชุมชน นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น Change for good และขยายผลไปสู่การดำเนินการช่วยเหลือดูแลซึ่งและกันของคนในชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคี อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน "Sustainable Village" ต้ังเป้าลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานทำนา เพาะปลูกให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหาร ลดค่าครองชีพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย อันจะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของกลุ่มภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง เพื่อหนุนนำให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน

ณ แปลงนานายสุบิน อนุญาหงษ์ ราษฎรชาวตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar