ผู้ว่าฯ นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเนื่องใน "วันล้วมโลก" (World Tollet Day) เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล พสุขภาพดีสู่ประชาชน

ผู้ว่าฯ นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเนื่องใน "วันล้วมโลก" (World Tollet Day)

เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล พสุขภาพดีสู่ประชาชน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรม เนื่องใน "วันส้วมโลก" (World Tollet Day) ร่วมกันทำความสะอาดห้องสุขา ภายในบริเวณอาคารสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ ห้องสุขาภายในวัด สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องสุขาสาธารณะเพื่อพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการสุขาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมือพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องโดยใช้กลไกภาคีเครือข่าย เสริมสร้างและปลุกกระแสการดูแลใส่ใจสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนมีโถสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ/

ผู้พิการ สนับสนุนการมีระบบสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคท้องร่วง โรคไทฟอยด์ โรคบิด และรูปพยาธิใบไม้ในเลือด เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของทุกคน

ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) และอาคารสำนักงานส่วนราชการ วัด สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดนครพนม

#จังหวัดนครพนม #กระทรวงมหาดไทย #MOI

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#SDGsforAll #ChangeforGood

#นครพนมเมืองแห่งความสุข

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar