พช.นครพนม จัดกิจกรรม “มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม”

พช.นครพนม จัดกิจกรรม “มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม”

วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมโคก หนอง นา และอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม” ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม โคก หนอง นา เป็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน โดยมีกลุ่มเครือข่ายโคก หนอง นา และผู้ประกอบการกว่า 30 ราย จาก 12 อำเภอในจังหวัดนครพนมร่วมจำหน่ายสินค้า

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง และมีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทางผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาดการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ผู้ประกอบการสินค้าผลิตแปรรูปจิ้งหรีด อำเภอเรณูนคร ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมการพัฒนาจิ้งหรีดไปสู่อาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลผลิต นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar