พช.นาแก ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พื้นที่ตำบลคำพี้

ที่บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาแก ลงพื้นที่ร่วมกับนายช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แปลงครัวเรือน นางนที สิมมาหลวง ขนาดพื้นที่ดำเนินงาน 3 ไร่ สัดส่วน 2 : 3 สภาพดินร่วนปนทราย บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก ดำเนินการตรวจรับการขุดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้และจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ผลการตรวจรับขนาดบ่อ และความยาวของคลองไส้ไก่ เป็นไปตามแบบมาตราฐานที่กำหนด

โดยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูที่ดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพและบริบทภูมิสังคมของพื้นที่ และให้มีการเชื่อมโยงกับครัวเรือนพัฒนา 30 ครัวเรือน ครัวเรือนอื่นที่สนใจ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายโคก หนองนา และหน่วยงานอื่นๆ เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือน ด้วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาธิตการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์ฯ ต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar