การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

          หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เลขที่  ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  หรือที่  https://www.senate.go.th   ภายในวันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar