คุณกำลังรับฟัง สวท.นครพนม 90.25 MHz
Play
สวท.นครพนม 90.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567
เย็นนี้ที่ 92.5
18:02 - 19:00
กำลังรับฟัง
รายการถัดไป
ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
19:00 - 19:30
สบาย สบายหลังข่าว
19:30 - 20:00
ถ่่ายทอดข่าวภาคค่ำ 20 นาฬิกา
20:00 - 20:30
โลกเปลี่ยนสี
20:30 - 21:00
ข่าวต้นชั่วโมง
21:00 - 21:07
ถนนดนตรี
21:07 - 22:00
ข่าวต้นชั่วโมง
22:00 - 22:07
ถนนดนตรี
22:07 - 23:00
ข่าวต้นชั่วโมง
23:00 - 23:07
ถนนดนตรี
23:07 - 23:59
ผังรายการ สวท.นครพนม 90.25 MHz
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
1112OCC