ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เรื้อรังกลุ่มเปราะบาง โดยสมัครใจ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เรื้อรังกลุ่มเปราะบาง โดยสมัครใจ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ช่วยเหลือลูกหนี้ที่เรื้อรังที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยสมัครใจ ให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและลดภาระดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67

ตามที่ ธปท. ออกหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 67 ยกระดับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และช่วยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังให้ปิดจบหนี้ได้ รวมถึงคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ ซึ่งบางส่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ รายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีปัญหาชำระหนี้ทั้งก่อนเป็นหนี้เสีย และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง การคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น

เช่น ห้ามคิดค่าปรับไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด สำหรับสินเชื่อรายย่อย (ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านภายใน 3 ปีแรก) นั้น ล่าสุด ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 ลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จ่ายขั้นต่ำมานาน และสมัครใจในการเข้าร่วมมาตรการ จะได้รับความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นและลดภาระดอกเบี้ย

ซึ่งลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรัง คือ ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ ประเภทวงเงินหมุนเวียน (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล และบัตรเครดิต) ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย และชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นที่ชำระมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรัง คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 3 ปี

แต่ ไม่ถึง 5 ปีโดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อกระตุกพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมและพิจารณา

ขอความ ช่วยเหลือให้สามารถปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้

2. ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง คือ ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 5 ปีและมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือน้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับลูกหนี้นอนแบงก์ โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือน และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิด จบหนี้เรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดให้ปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 15% ต่อปี โดยลูกหนี้จะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานประวัติข้อมูล เครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ จะมีการแจ้งเตือนลูกหนี้ทั้ง 2 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้

อย่างน้อย 1 ช่องทาง เช่น จดหมาย อีเมล ข้อความสั้นผ่านทางมือถือ (SMS) แอปพลิเคชันมือถือ (mobile application) เพื่อกระตุ้นให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสมัครเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง หากลูกหนี้ต้องการทราบสถานะของตนเอง สามารถติดต่อสาขา หรือ คอลเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบสถานะและสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้เรื้อรังได้

สำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ สามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม หรือแนวทางอื่นๆ ภายใต้การแก้หนี้อย่างยั่งยืนของ ธปท.ได้ ซึ่ง ธปท.ยืนยันจะกำกับดูแลผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด ติดตามและผลักดันให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือที่ทันการณ์ เหมาะสม และได้รับบริการที่เป็นธรรม

ถือเป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้เรื้อรังกลุ่มเปราะบาง ช่วยให้สามารถลืมตาอ้าปาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ฯ ห้ามพลาดกับมาตรการนี้ล่ะ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar