เสี่ยง! หากทำนาปรังรอบ 2 กรมชลวอน เกี่ยวแล้วพักก่อน

เสี่ยง! หากทำนาปรังรอบ 2 กรมชลวอน เกี่ยวแล้วพักก่อน

ในหน้าแล้ง ปัญหาน้ำน้อยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกร มาติดตามสถานการณ์อากาศ และสถานการณ์น้ำที่ส่งผลต่อภาคเกษตรในพื้นที่อีสานล่าง ล่าสุด กรมชลประทาน วอนเกษตรกร หากทำนาปรังรอบ 2 วอนให้เกี่ยวแล้วพักก่อนไม่เพาะปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2

สำหรับสถานการณ์น้ำที่ได้รับผลโดยตรงกับสภาพอากาศ จากรายงานของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) คาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่ 15 –18 ก.พ. 67 มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคอีสาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง

สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม ปริมาณน้ำรวม 68% ของความจุเก็บกัก (55,707 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 54% (31,497 ล้าน ลบ.ม.) การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่งภาคเหนือ ได้แก่ สิริกิติ์ ภาคอีสาน: จุฬาภรณ์ ภาคตะวันออก ได้แก่ คลองสียัด ภาคกลาง : กระเสียว (ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง)

สำหรับสถานการณ์น้ำที่ส่งผลต่อภาคเกษตรในพื้นที่อีสานล่าง จากรายงาน สำนักงานชลประทานที่ ๗ (ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) มีน้ำต้นทุน ในพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล) ๕๗๑.๘๗ ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำรวม ๔๘๗.๙๘ ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้ในการเกษตร ๓๑๕.๕๑ ล้าน ลบ.เมตร และรักษาระบบนิเวศ อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยที่เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้ว คิดเป็น ๙๙.๓๒% และปลูกข้าวในฤดูแล้งไปแล้ว ๑๐๒.๒๓ % ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกินแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗

ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำพอใช้เพื่อการเพาะปลูก สำนักงานชลประทานที่ ๗ เร่งช่วยเหลือเกษตรกร บ้านดอนหมู อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง มีการสั่งการให้นำเครื่องจักรกลงานหนักเพื่อเข้าไปขุดลอกปรับปรุงสระน้ำเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน รวมทั้งเติมน้ำลงสระ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และขุดสระน้ำใหม่เพิ่มอีก 1 สระ ซึ่งปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 % จะสามารถเก็บกักน้ำได้ในฤดูฝนนี้ หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

ด้าน สำนักงานชลประทานที่ ๖ (รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์) จาก รายงานของสำนักงานชลประทานที่ ๖ (ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ผลการจัดสรรน้ำในหน้าแล้ง ยังมีน้ำคงเหลือ ๗๖๑.๔๕ ล้าน ลบ.ม. ขณะที่เกษตรกรมีการเพาะปลูกพื้ชในหน้าแล้งไปแล้ว รวม ๙๑.๕๑%

ส่วน สำนักงานชลประทานที่ 8 (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องของราษฎรที่ขอใช้น้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาภัยแล้ง ณ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา บริเวณ กม.1+000 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่เข้าตรวจสอบติดตามสภาพอาคารท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เขื่อนลำนางรอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อการบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง กรมชลประทาน วอนเกษตรกร หากทำนาปรังรอบ 2 วอนให้เกี่ยวแล้วพักก่อน ไม่เพาะปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2 ลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหาย และอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำโดยรวม กรมชลประทานจำเป็นต้องปรับการจัดสรรน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จากนั้นจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนต่อไป

สำหรับมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 เตรียมรับมือในช่วงหน้าแล้ง ตามมติ ที่ประชุม ครม. (6 ก.พ. 67) มี ๙ มาตรการ ได้แก่ 1️.เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ๒.ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.กำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ๔.บริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ การใช้น้ำที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ประหยัดน้ำและลดการศูนย์เสียน้ำในทุกภาคส่วน ๖.เผ้าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ ๗.เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ ๘.สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ ๙.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

แหล่งที่มาข้อมูล:

กรมชลประทาน: https://www.facebook.com/Kromchon

ข่าวทำเนียบรัฐบาล: https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/8069

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ: https://www.facebook.com/onwrnews

สำนักงานชลประทานที่ ๖: https://www.facebook.com/RIO6.RID

สำนักงานชลประทานที่ 7: https://www.facebook.com/RIO7Ubon

สำนักงานชลประทานที่ ๘: https://www.facebook.com/rid8pr

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar