ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. การประมง

ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. การประมง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเล เสนอ

• เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์

• ส่งเสริมการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมง และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าปลดล็อคอุปสรรคกฎหมาย-แรงงานประมง

• รัฐบาลเร่งผลักดันการฟื้นฟูภาคประมงไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

• ปลดล็อคข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการทำการประมง ทั้งในเรื่องแรงงาน กฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้สามารถทำอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน

• ทั้งนี้ กษ. ได้เสนอแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมาด้วยแล้ว จำนวน 21 ฉบับ (ประกอบด้วยกฎกระทรวงจำนวน 1 ฉบับ ระเบียบจำนวน 2 ฉบับ และประกาศจำนวน 18 ฉบับ)

#พ.ร.ก.การประมง #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "PRD SOCIAL รมปรเยาสัมพัน อนุมัติหลักการร่าง พ.S.บ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก การประมง พ.ศ. 2558 f80 กรมประชาสัมพันธ์"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar