ป.ป.ช.นครพนมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น "ปรับความคิด รักชีวิต พิชิตอบายมุข”

ป.ป.ช.นครพนมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น "ปรับความคิด รักชีวิต พิชิตอบายมุข”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายธันยพัฒน์ ประมวลวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายในการโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และเพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ/เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมใจการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความชื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จำนวน 50 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม

www.nacc.go.th/nakhonphanom

facebook.com/nacc.nakhonphanom

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar