ชาวไทแสก นครพนมจัดงานประเพณี "วันรวมใจไทแสก" ประจำปี 2567

ชาวไทแสก นครพนมจัดงานประเพณี "วันรวมใจไทแสก" ประจำปี 2567

วันนี้ (11 ก.พ. 67) ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสกบ้านอาจสามารถและศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "วันรวมใจไทแสก" ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรวมใจไทแสก ประจำปี 2567 ซึ่งได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทแสกตำบลอาจสามารถ และส่งเสริมสนับสนุนให้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการยกระดับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ

นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต.อาจสามารถ นายไพรัตน์ สุสิงห์ กำนัน ต.อาจสามารถ กล่าวถึงการจัดงานวันรวมใจไทแสก ว่า เป็นการสืบสานประเพณีชนเผ่าไทแสก ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ชนเผ่าของจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม ที่มีบรรพบุรุษมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนและเวียดนาม ก่อนจะอพยพล่องลงมาถึงเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดเทพีไทแสก - ธิดาไทแสก ในงานประเพณี "วันรวมใจไทแสก" ซึ่งผู้เข้าประกวดนั้นเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม การประกวดในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกหลานชาวชนเผ่าไทแสกบ้านอาจสามารถได้ตระหนักถึงคุณค่าและส่งเสริมสำนึกความภาคภูมิใจในความเป็นชาวแสก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอความสวยงามทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของชนเผ่าไทแสก บ้านอาจสามารถไปสู่สายตาสาธารณชนและนักท่องเที่ยว

งานวันรวมใจไทแสก เป็นวันที่ชาวไทแสกทุกคน ต้องมารวมตัวกัน ณ ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ ทุกวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและนับถือซึ่งดวงวิญญาณบรรพบุรุษคือโองมู้ ที่ชาวไทแสกให้ความเคารพสักการะ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีกรรมการกินเตรดเดน ซึ่งเป็นภาษาไทแสก หมายถึงจัดพิธีบวงสรวงไหว้บรรพบุรุษ คล้ายประเพณีวันตรุษจีน โดยชาวไทแสกเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ เป็นการสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ก่อให้เกิดความผูกพัน สร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวไทแสกเกิดความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมของตน มุ่งสอนให้ผู้น้อยให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่กว่า มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเป็นการพบปะสังสรรค์กันทุกครัวเรือน

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar