ผู้ว่าฯ นครพนม ดำเนินการต่อเนื่องขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พื้นที่อำเภอนาหว้า

ผู้ว่าฯ นครพนม ดำเนินการต่อเนื่องขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พื้นที่อำเภอนาหว้า

ภายใต้การอำนวยการของ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

มอบหมายให้นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีการดำเนินกิจกรรม “นายอำเภอพาทำบุญตักบาตร” ประจำเดือนกันยายน 2566 ซึ่งนายอำเภอนาหว้าได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านเหล่าพัฒนาและพิ้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความ ความสามัคคี สร้างความผูกพันระหว่างวัด

และชุมชน พร้อมดำเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และประชาชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตร ตามแนวนโยบายของจังหวัดนครพนม “สุขภาพดีชีวีมีสุข” ให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงการให้บริการภาครัฐโดยได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน และสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาขับเคลื่อนในทุกครัวเรือน โดยน้อมนำหลักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางฐานะยากจน ผู้สุงอายุ ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 ราย ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมอบสิ่งของ ถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจ ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและภาคีเครือข่ายสำรวจ หาแนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง อันจะเป็นการส่งเสริมความมั่งคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยในทุกกิจกรรรมได้ประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม" และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน ใช้แอปพลิเคชั่น "ThaID" บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โดย ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

ณ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

#จังหวัดนครพนม #กระทรวงมหาดไทย #MOI

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#SDGsforAll #ChangeforGood

#นครพนมเมืองแห่งความสุข

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar