จังหวัดนครพนม เผยแพร่ดวงตราประจำจังหวัดนครพนม (โลโก้) เพื่อความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

          ตามที่ กรมศิลปากรได้ออกแบบดวงตราประจำจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยกำหนด รูปแบบจากชื่อจังหวัด หรือสิ่งที่สำคัญในแต่ละจังหวัด และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดมีส่วนในการเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเขียนดวงตรา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ดวงตราดังกล่าว ได้ถูกกำหนดสีเพื่อจัดพิมพ์หรือส่งเป็นตัวอย่างแก่จังหวัด 
           จังหวัดนครพนมจึงขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนใช้ดวงตราประจำจังหวัด ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด เพื่อให้การใช้ดวงตราประจำจังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

          โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้หรือจาก เว็บไซต์ http://www.nakhonphanom.go.th/ เมนูเกี่ยวกับจังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar