นครพนม เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัด

นครพนม เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ภายหลังได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่ได้รับแจ้งจากสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทนและผู้ลงนามภาคประชาชน จำนวน 24 ราย ว่าคำขวัญจังหวัดนครพนมปัจจุบันที่ว่า พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง ได้มีการประกาศใช้มากกว่า 30 ปีแล้ว ในขณะนั้นจังหวัดนครพนมมี 7 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และเนื่องด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครพนมมีชนเผ่าเพิ่มเป็น 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงข้อความเพิ่มเติมในคำขวัญจังหวัด

ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่า คำขวัญของจังหวัดนครพนมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อคนหมู่มาก เป็นฉันทามติ เพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ รวมถึงกว่าจะได้มาซึ่งคำขวัญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องช่วยกันพิจารณาด้วยความรอบคอบ จึงเห็นควรให้ดำเนินการเปิดรับฟังระดมความคิดเห็นจากประชาชนชาวนครพนมก่อนว่าเห็นควรให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ และหากใครอยากให้มีการปรับปรุงก็สามารถเสนอข้อความ วลี หรือประโยคคำขวัญของจังหวัดนครพนมเข้ามาในคราวเดียวกันพร้อมทั้งให้อธิบายความหมายและแนวคิดเหมือนเช่นคำขวัญเดิมเข้ามาด้วย เพราะทุกความคิดเห็นล้วนเป็นประโยชน์ในการพิจารณาทั้งหมด ซึ่งการจะปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความจะยึดความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนก็จะยังคงใช้คำขวัญเดิมต่อไป แต่หากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการปรับปรุงก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป โดยหลังจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะมีการกำหนดห่วงเวลา และเปิดรับฟังระดมความคิดเห็นที่แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ google from เปิดให้ผู้ที่ถนัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วนผู้ที่ไม่ถนัดก็จะมีการจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นในแต่ละอำเภอ

โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยังได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคำขวัญจังหวัดนครพนมที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงความหมายของแต่ละวลี ประโยคที่ผู้ประพันธ์ได้ให้ไว้ตามประจักษ์พยานที่เคยมีส่วนร่วมในการกำเนิดคำขวัญจังหวัดนครพนม ได้กล่าวถึงที่มาของคำขวัญจังหวัดนครพนมว่า กว่าจะได้มาซึ่งคำขวัญต้องมีการเชิญชวนประชาชนส่งสำนวนเข้ามาประกวดถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการเปิดให้ประชาชนชาวนครพนมเสนอสำนวนเข้ามา ซึ่งมีประมาณ 200 สำนวน แต่จากการพิจารณาของทุกภาคส่วนร่วมกันพบว่าข้อความยังไม่สมบูรณ์และไม่ครอบคลุมทั้งหมดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ยึดโยงประชาชน จึงเปิดรับสำนวนใหม่อีกครั้ง โดยในครั้งนี้เปิดรับจากประชาชนทั่วประเทศ ทำให้มีการส่งสำนวนเข้ามาประกวดมากถึง 3,000 สำนวน และกว่าจะตกผลึกออกเป็นประกาศจังหวัดนครพนม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2532 ได้ ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ระหว่างการเปิดรับฟังระดมความคิดเห็นด้วย

ทีมข่าว ส.ปชส.นครพนม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar