ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข พ.ศ. 2566

          นายแสงชัย รัตนนิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข พ.ศ. 2566 โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่ง หรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนในใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
         องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กำหนดให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่ยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข
                  1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) :  saraban@nakay.go.th
                  2. เว็บไซต์ :  http://www.nakay.go.th
                  3. Facebook : อบต.นาเข
         ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการ ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 042 062 408
         ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ทางช่องทางตาม ข้อ 1 แล้วก็ได้ 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar