นครพนม ยกระดับเสริมศักยภาพการศึกษา รับเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารด้านการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตาม/แนะนำการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและข้อสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในสถานศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 45 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การเรียนการสอน อาหารกลางวันมีโภชนาการที่เหมาะสม เพียงพอ และถูกหลักอนามัย กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงยกระดับความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ทั้งในด้านความรุนแรง อุบัติเหตุทางถนน การถูกละเมิดสิทธิ์ และการกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar