ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ 2566

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินการกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานมีเรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566

          โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศ ได้ที่นี่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar