เทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร

นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนครเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเรณูนครจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E -bidding) จำนวน 1 โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 39,706,187 บาทถ้วน

ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000 บาทผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tessabanrenu.go.th หรือ www.gprocurement.go.th โทรศัพท์หมายเลข 042-579-239 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar